Häröns Intresseförening

Årsmöte 040715

 1. Ordförande Bengt Törnqvist öppnar mötet och önskar alla hjärtligt välkomna. Vid mötet var 35 personer närvarande.

 2. Till ordförande valdes Bengt Törnqvist.

 3. Till mötessekreterare valdes Fredrik Stjernberg.

 4. Till justeringsmän och rösträknare valdes Tomas Karlsson och Gunnar Bjerin.

 5. Mötet ansågs behörigt kallat.

 6. Dagordning fastställdes.

 7. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen med samtliga arrangemang, aktiviteter och gjorda åtgärder ( bilaga verksamhetsberättelse 2003). Ordförande redogjorde för projektet Dalbergen och meddelade att en presentation finns tillgänglig i skolhuset.

 8. Resultat och balansräkning föredrogs av kassör Inger Ögärd. Likvida tillgångar 03.12.31 var 236.751:- ( bilaga). Stämman godkände att kassören och ordföranden är firmatecknare var och en för sig.

 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 10. Arbetsplan fastställdes ( bilaga arbetsplan för 2004). Några punkter är slutförande av VA och wc och dusch i skolhuset samt upphandling om ommålning av de återstående fasaderna och fönstren.

 11. Årsavgift fastställdes till 100 kr./person.

 12. Till ny sekreterare valdes Ulrika Elmberg, till ny ordinarie ledamot valdes Kerstin Dalhov, till ersättare valdes Gun Linder övriga styrelsemedlemmar omvaldes.

 13. Revisorerna omvaldes.

 14. Valberedning omvaldes.

 15. 15) Övriga frågor.
  a) Förslag kom på att papperskorgar längs vägen skall placeras ut.
  b) Kontakt med Västkuststiftelsen ang. borttagning av taggtråd.
  c) Vägvisare för vandringsled längs vägen istället för upp på berget vid gamla pumphuset.

 16. Ordföranden avslutade mötet.Vid protokollet
Fredrik Stjernberg

Justeras
Thomas Karlsson
Gunnar Bjerin