Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmöte torsdag 10 juli 2003 kl 19.00 i Skolan

(Närvarande 25 medlemmar)

 1. HIFs ordf Bengt Törnqvist öppnar årsmötet och önskar de närvarande hjärtligt välkomna.

 2. Till mötesordf valdes Bengt Törnqvist, till mötessekr Lasse Larsson, till justeringsmän tillika rösträknare Ingvar E n g s t r ö m och Gunnar B j e r i n.

 3. Föreslagen dagordning fastställdes.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2002 föredrogs av Bengt Törnqvist (bilaga 1).

 5. Resultat- och balansräkning för perioden 2002 föredrogs av kassör Inger Ögärd. Periodens överskott var 7.339 kr (bilaga 2). De största intäkterna kom från kafeverksamheten (47.534 kr) och auktionen (32.859 kr). De största utgifterna var investering och underhåll för skolan (48.685 kr, huvudsakligen VA) och drift och underhåll för skolan (30.285 kr). Likvida tillgångar 021231 var 313.808 kr (bilaga 3). Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Sven-Erik Pettersson.

 6. Frågan om ansvarsfrihet beviljas för styrelsen, avseende tiden 020101 till 021231, besvarades med JA.

 7. Bengt Törnqvist presenterade arbets-, budget och investeringsplan för år 2003 (bilaga 4, bilaga 5). Målsättningen är att under innevarande år reparera taket och fortsätta arbetet med VA-anslutning. Toalett med dusch ska installeras.

 8. Mötet fastslog höjd årsavgift till 75:- per medlem och år.

 9. Behandling av motioner och förslag från styrelsen och medlemmar. Inga inkomna motioner finns.

 10. Val av styrelse: Förslag till ny styrelse föredrogs av Elisabeth Törnqvist. Följande personer ingår i/föreslogs bli valda till ny styrelse:

  Ordförande Bengt Törnqvist Omval till 2005
  Sekreterare Annica Adolfsson Vald till 2004
  Kassör Inger Ögärd Vald till 2004
  Ordinarie ledamot Leif Lachonius Omval till 2005
  Ordinarie ledamot Lasse Larsson Omval till 2005
  Ordinarie ledamot Inga-Lill Karlsson Nyval till 2005
  Ordinarie ledamot Kerstin Stening Vald till 2004
  Ersättare Carin Boberg Vald till 2004
  Ersättare Fredrik Stjernberg Vald till 2004
  Adjungerad Laila Mattiasson Vald till 2004

  Mötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

 11. Val av revisorer: Bo Nordström omvaldes till 2005. Sven-Erik Pettersson är redan vald till 2004. Till revisorssuppleant valdes Ann-Helen Lindström till 2005. Christer Mattiasson är redan vald till 2004.

 12. Val av valberedning. Bibbi Forsgren, Siv Johansson och Birgitta Kristensson med Bibbi Forsgren som sammankallande.

 13. Birgit Ryman som avgick ur styrelsen var inte närvarande och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle..

 14. Övriga frågor: Laila Mattiasson frågade om villkoren för HIFs arrendeavtal med samfälligheten. Bengt meddelade att ett kontrakt är skrivet och att HIF betalar samma avgift som varje annan samfällighetsmedlem, dvs 200 kr. I gengäld kan Samfälligheten fritt använda skolan för sina möten. Lasse Larsson väckte frågan om att skaffa en parabolantenn till skolan men närvarande medlemmar visade inget intresse för detta. Sven-Erik Pettersson informerade om möjligheten att golvisolera med skumsprutning. Intresserade kan kontakta Sven-Erik. Kerstin Stening informerade om att det pågår arbete för att teckna ett gemensamt elavtal. Intresserade tar kontakt med Kerstin. HIF fyller 20 år i år och ett jubileumsfirande är preliminärt inplanerat till 20 september.

 15. Ordföranden förklarade mötet avslutat.Härön 2003-07-10


Bengt Törnqvist - ordf HIF
Lasse Larsson - mötessekr

Ingvar Engström - justeringsman
Gunnar B j e r i n - justeringsman