Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmöte onsdag 10 juli 2002 kl 19.00 i Skolan

(Närvarande ca 25 medlemmar)

 1. HIFs ordf Bengt Törnqvist öppnar årsmötet och önskar de närvarande välkomna.

 2. Till mötesordf valdes Bengt Törnqvist, till mötessekr Lasse Larsson, till justeringsmän tillika rösträknare Ingvar Engström och Sven Nordström.

 3. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst besvarades med JA.

 4. Föreslagen dagordning fastställdes.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 010701 till 011231 föredrogs av Bengt Törnqvist (bil 1). (En stadgeförändring gjorde att förrförra årets verksamhetsberättelse om fattade 18 mån).

 6. Resultat- och balansräkning för perioden 000701-011231 (18 månader) föredrogs av kassör Inger Ögärd. Periodens överskott var 207.736 kr (I intäkterna ingår kafeverksamhet och auktioner från två år). Likvida tillgångar 011231 var 306.469 kr (bilaga 2). Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Sven-Erik Pettersson (bil 3).

 7. Frågan om ansvarsfrihet beviljas för styrelsen, avseende tiden 010701 till 011231, besvarades med JA.

 8. Bengt Törnqvist presenterade budget och investeringsplan för åren 2002-2004 (bil 4). Under innevarande år ska reparation av taket göras, hörselslinga anskaffas och VA-anslutning påbörjas. Badbryggan har reparerats. Nästa år planeras installation av en toilett och minimipriset för detta beräknas vara 100.000 kr. Styrelsen fick i uppdrag att närmare utreda kostnader för mer omfattande ombyggnad för toilett-dusch-kök. Omfattning av dessa om- och tillbyggnader kommer i stor del att bero på i vilken utsträckning man kan få kommunbidrag.

 9. Mötet fastslog oförändrad årsavgift till 75:- per medlem och år.

 10. Behandling av motioner och förslag från styrelsen och medlemmar. Inga inkomna motioner finns.

 11. Val av styrelse: Förslag till ny styrelse föredrogs av valberedningen Elisabeth Törnqvist och Bibbi Forsgren. Följande personer ingår i/föreslogs bli valda till ny styrelse:

  Ordförande Bengt Törnqvist Vald till 2003
  Sekreterare Annica Adolfsson Nyval till 2004
  Kassör Inger Ögärd Omval till 2004
  Ordinarie ledamot Leif Lachonius Vald till 2003
  Ordinarie ledamot Lasse Larsson Vald till 2003
  Ordinarie ledamot Birgit Ryman Vald till 2003
  Ordinarie ledamot Kerstin Stening Nyval till 2004
  Ersättare Carin Boberg Nyval till 2004
  Ersättare Fredrik Stjernberg Nyval till 2004
  Adjungerad Laila Mattiasson Nyval till 2004

  Mötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag. Laila Mattiasson kan vid behov adjungeras för särskilda frågor.

 12. Val av revisorer: Till revisor valdes Sven-Erik Pettersson som ordinarie till år 2004. Till revisorssuppleanter valdes Christer Mattiasson och Claes Claesson på ett år till 2003 (Bo Nordström valdes vid föregående årsmöte till revisor till 2003).

 13. Val av valberedning. På årsmötets förslag utökades valberedningen till tre personer: Elisabeth Törnqvist, Bibbi Forsgren och Siv Johansson med Elisabeth Törnqvist som sammankallande.

 14. Åsa Vilkans som avgick ur styrelsen avtackades av Bengt Törnqvist.

 15. Sigrid Abrahamsson som var en av initiativtagarna till HIF har avlidit. Årsmötet beslutade om en minnesgåva enligt önskemål.

 16. Ordföranden förklarade mötet avslutat.Härön 2002-07-10


Bengt Törnqvist - ordf HIF
Lasse Larsson - mötessekr

Ingvar Engström - justeringsman
Sven Nordström - justeringsman