PROTOKOLL

ÅRSMÖTE 2004

Lördagen den 7 augusti kl 15.00 i Häröns skola

§ 1

Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Nya medlemmar och även övriga som känner att de behöver mer information om bakgrunden till samfälligheten och dess mål bjöds in till nästa styrelsemöte den 11 september. Till årsmötet hade 36 personer kommit.

§ 2

Till ordförande för årsmötet valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar Ryman.

§ 3

Till justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare valdes Thomas Karlsson och Leif Lachonius.

§ 4

Wide Andreasson (Härön 1:70) begärde att försäljningen av mark till Lennart Augustsson (Härön 1:42) skulle tas upp som en egen punkt på dagordningen. Punkten lades in efter styrelseberättelsen varefter mötet godkände dagordningen.

§ 5

Mötet godkände stående och nyinlämnade fullmakter till årets möte.

§ 6

Årsmötet ansågs behörigt kallat.

§ 7

Sekreteraren läste upp styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Lars Säfverström hävdade att huvudingången till restaurangen i Magasinet aldrig varit ritad över berget från landsidan som det står i styrelseberättelsen.

Christer Hjort förtydligade på Laila Mattiassons önskan punkten om den avslutade fastighetsbestämningen mellan Härön 1:48 och Härön s:1. Fastighetsbestämningen avslutades med en förlikning där de av lantmätaren utlagda gränserna godkändes och FHSF fick den ersättning som begärdes.

Laila Mattiasson frågade om styrelsens engagerat sig i frågan om båtplatsbehov för boende på Härön. Ordföranden redogjorde för ett möte som styrelsen haft med Ingemar Thiel där vi informerade oss om resultatet av enkäten om båtplatsbehov. Enkäten var utlagd av en arbetsgrupp i HIF's regi. Det var ingen medlem i FHSF som idag saknar båtplats som anmält att han/hon ville ha. Styrelsen planerar ingen åtgärd med anledning av enkäten men kommer givetvis även i framtiden att verka för att alla skall ha tillgång till en båtplats.

Arne Kristensson tog i samband med båtplatser upp frågan om flera möjliga tilläggningsplatser för Färjan och menade att det kunde utgöra grund för komplettering/förstärkning av befintliga bryggor.

Laila Mattiasson undrade om styrelsen tagit hänsyn till frågan om brandsäkerhet då vi godkände byggandet av en "friggebod" på fastigheten Härön 1:11. Svaret var nej.

Ordföranden informerad om de nyligen genomförda fastighetsbestämningarna för fastigheterna Härön 1:42, 1:43 samt 1:36 där gränserna justerats enligt gällande detaljplan. Sekreteraren läste upp kallelsen till och protokollet från extrastämman 2002-11-23. Då fattades beslut att styrelsen fick mandat att sälja mark till medlemmarna enligt gällande detaljplan och priset lades fast.

§ 8

Wide Andreasson hävdar att beslutet på extrastämman november 2002 egentligen är en stadgeändring:
Citat: Fastighetsägaren till fastigheten Härön 1:42 har utan tillstånd utfört markarbeten på samfällighetens mark och skall därför återställa marken i ursprungligt skick. Styrelse och firmatecknare får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller överlåta sådan egendom med nytttjanderätt för längre tid än 5 år. (37§SFL) Något sådant beslut föreligger inte och finns ej heller dokumenterat i kallelser eller protokoll varvid en eventuell utfästelse om marköverlåtelse från styrelsen till fastighetägaren av Härön 2:42 ej gäller. Beslut om stadgeändring skall ske vid stämma. Beslut får ej tillämpas innan registrering skett. (51§SFL). Slut citat.

Efter diskussion om vad som gäller och vilket mandat styrelsen fått så beslöt stämman att skjuta punkten till dess att beslut om ansvarsfrihet för styrelsen skulle tas.

§ 9

Kassören redogjorde för resultat och balansräkningarna.

§ 10

Revisorn läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte däri ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen delades upp i två delar.
Först ställde ordföranden frågan om mötet ansåg att styrelsen hade fått mandat att reglera och försälja mark till medlemmarna enligt detaljplanen vid mötet 2002-11-23. Svaret blev ja. Mötet godkände försäljningen till Lennart Augustsson och beviljade styrelsen ansvarsfrihet i frågan. Wide Andreasson reserverade sig och anmälde avvikande mening.
Mötet beviljade sedan ansvarsfrihet för styrelsen även för övriga frågor.

§ 12

Ordförande tog upp frågan om samfällighetens begäran om servitut avseende affärsbryggan enligt kallelsen. Vid kontakt med lantmätaren har vi fått information om att en samfällighet inte kan inneha ett sådant servitut utan det kan bara ges till varje enskild fastighet. Styrelsen önskar därför dra tillbaka begäran. Lars Säfverström meddelade att Magasinet driver frågan i egen regi och önskar samfällighetens stöd.
Anders Cervin sa att bryggan var viktig för ön och hoppades att det skulle kunna lösas på ett bra sätt. Laila Mattiasson talade för ett brygghuvud tillgängligt för alla.
Mötet beslöt att FHSF drar tillbaka sin begäran om servitut och istället stödjer Magasinets begäran.

Ordföranden berättade om det pågående arbetet med remissyttrande över den nya detaljplanen över "Dalbergen" och speciellt samrådet som ägt rum kring båtplatser för de 20 nya fastigheterna.
Mötet tog efter diskussion beslut att inte upplåta samfällighetens mark- och vatten-område till båtplatser för Härön 1:4. Avvikande mening anmäldes av Laila Mattiasson, Sam Ekengren och PeO Åhman som reserverade sig.

§ 13

Styrelsen har inget krav på arvode men vill ha möljighet att ta ut samma ersättning som tidigare. Mötet godkände styrelsens förslag.

§ 14

Kassören redovisade förslag till budget för kommande verksamhetsår. Årsavgiften föreslogs oförändrad 200 kr. Mötet beslöt att godkänna förslaget.

§ 15

Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter:
ordförande Christer Hjort omval till 2006
ordinarie Harry Johansson omval till 2006
suppleant Jan Carlsson omval till 2005
suppleant Christer Adolfsson omval till 2005
suppleant Tomas Johansson omval till 2005

§ 16

Christer Hjort valdes av mötet till ordförande under verksamhetsåret 04-05.

§ 17

Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till revisorer och revisor suppleanter.
revisor Svenerik Pettersson omval till 2006
revisor suppleant Anders Cervin omval till 2005
revisor suppleant Evert Olsson omval till 2005

§ 18

Mötet beslöt att ge mandat till ordföranden och kassören att teckna firman var för sig.

§ 19

Till valberedning för årsmötet 2005 omvaldes Claes Claesson, Harry Jonsson och Rolf Johansson.

§ 20

Sekreteraren tar kontakt med justeringsmännen så snart protokollet är klart. Protokollet kommer att sändas ut till medlemmarna och anslås på anslagstavlan vid lekplatsen.

§ 21

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Christer Hjort
ordförande för mötet


Gunnar Ryman
sekreterare för mötetPROTOKOLLSJUSTERING

Härön 24/8 2004

ThomasKarlsson Leif Lachonius
FISKELÄGET HÄRÖN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 04/05

ordförande Christer Hjort vald till årsmöte 2006
sekreterare Gunnar Ryman vald till årsmöte 2005
kassör Jan-Erik Lindström vald till årsmöte 2005
ordinarie medlem Harry Johansson vald till årsmöte 2006
ordinarie medlem Thomas Karlsson vald till årsmöte 2005
suppleant Jan Carlsson vald till årsmöte 2005
suppleant Christer Adolfsson vald till årsmöte 2005
suppleant Tomas Johansson vald till årsmöte 2005


REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 04/05

revisor Mats Boberg vald till årsmöte 2005
revisor Sven Erik Pettersson vald till årsmöte 2006
revisor suppleant Anders Cervin vald till årsmöte 2005
revisor suppleant Evert Olsson vald till årsmöte 2005


VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE 2004

Harry Jonsson
Rolf Johansson
Claes Claesson

Till startsida