PROTOKOLL

ÅRSMÖTE 2003

Lördagen den 9 augusti kl 11.00 i Häröns skola

§ 1

Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Till stämman hade 37 personer kommit.

§ 2

Till ordförande för årsmötet valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar Ryman.

§ 3

Till justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare valdes Per-Olof Åhman och Leif Lachonius.

§ 4

Mötet godkände dagordningen.

§ 5

Mötet godkände från föregående år inneliggande fullmakter. Inga nya var inlämnade till årets möte.

§ 6

Årsmötet ansågs behörigt kallat.

§ 7

Sekreteraren läste upp styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

Lars Säfverström påpekade att vid mötet angående nyttjanderätten av bryggan vid fastigheterna Härön 1:113 och Härön 1:56 den 22 september 2002 så äskade fastigheten 1:113 tillgång till hela bryggan.

Christer Mattiasson menade att utvecklingen på Härön mer och mer går mot en "privatisering". En utveckling som han ansåg vara mycket olycklig. Ulla Axelsson gav honom sitt fulla stöd. Christer tog bryggan i stycket ovanför som exempel och ställde frågan till styrelsen om hur vi kunde teckna de aktuella nyttjanderättsavtalen. Christer Hjort redogjorde för händelseförloppet vid uppdelningen av nyttjanderätten. Ett servitut för tillträde till bryggan har sökts på medlemmarnas uppdrag men är ännu inte behandlat av Lantmäteriet.

§ 8

Kassören redogjorde för resultat och balansräkningarna.
Revisorn läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte däri ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9

Ett antal frågor hade kommit in till styrelsen:
Angående frågan om vi har en budget för uppmätning av fastigheter och förrättningar så är svaret nej.
På frågan om regler för utnyttjande av samfälld mark så svarade ordföranden att det inte är tillåtet att föra upp permanenta anläggningar. Det skall hållas snyggt och prydligt och tillträdet till vattnet får inte förhindras.
Alla sjöbodar som ligger på samfälld mark är knutna till någon fastighet. De skall utnyttjas som sjöbodar och inget annat. Boende i sjöbodar uppmuntras inte men styrelsen har inte för avsikt att agera poliser. Styrelsen kommer även att uppdatera sig på vad som gäller för sjöbodar inom Tjörns Kommun.

Ordföranden påminde om att vid försäljning av fastighet som är medlem av FHSF är säljaren skyldig vid vite av ett basbelopp att informera köparen om regler och stadgar för föreningen. Vi kommer att trycka upp ett informationsmaterial för ändamålet.

§ 10

Förslag från revisorerna till ersättning för styrelsen verksamhetsåret 03-04:
Vid normala styrelsemöten utgår inget arvode.
Vid externa möten utgår arvode och reseersättning enligt statliga normer. Arvode per timma för möte och restid 100 kr.
Reseersättning enligt statliga normer kan tagas ut om man reser till Härön enbart för mötet.
Mötet beslöt enligt revisorernas förslag.
Christer Mattiasson föreslog att frågan om fasta arvoden till styrelsen skulle utredas till nästa årsmöte.

§ 11

Kassören redovisade förslag till budget för kommande verksamhetsår. Årsavgiften föreslogs oförändrad 200 kr. Mötet beslöt att godkänna förslaget.

§ 12

Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter:
sekreterare Gunnar Ryman omval till 2005
kassör Jan-Erik Lindström omval till 2005
ordinarie Thomas Karlsson omval till 2005
suppleant Jan Carlsson omval till 2004
suppleant Christer Adolfsson omval till 2004
suppleant Tomas Johansson omval till 2004

§ 13

Christer Hjort valdes av mötet till ordförande under verksamhetsåret 03-04.

§ 14

Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag till revisorer och revisor suppleanter.
revisor Mats Boberg omval till 2005
revisor suppleant Anders Cervin omval till 2004
revisor suppleant Evert Olsson omval till 2004

§ 15

Mötet beslöt att ge mandat till ordföranden och kassören att teckna firman var för sig.

§ 16

Till valberedning för årsmötet 2004 omvaldes Claes Claesson, Harry Jonsson och Rolf Johansson.

§ 17

Kerstin Stening konstaterade att många kör betydligt fortare än 5 knop i sundet. Hon föreslog att vi skulle sätta upp en egen skylt för att göra folk mer uppmärksamma på fartbegränsningen. Efter diskussion framgick att man inte får sätta upp egna skyltar. Bättre är i så fall att flera av oss kontaktar Kustbevakningen och/eller Sjöpolisen och ber dem att kontrollera hastigheten oftare.

Christer Mattiasson undrade om styrelsen godkänt placeringen av skylten som varnar för kabel utanför skolan. Skylten är uppsatt utan godkännande och bygglov och placeringen kommer att omprövas.

Sven-Erik Pettersson tog upp frågan om dagvatten som blir stående på lekplatsen och om det kan åtgärdas. Vi skall först och främst bevaka frågan vid det återställningsarbetet som Markbygg kommer att göra under hösten. Sedan får vi ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtagas.

§ 18

Justering av årsmötets protokoll beslöts ske på söndagen 17 augusti. Protokollet kommer att sändas ut till medlemmarna och anslås på anslagstavlan vid lekplatsen.

§ 19

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Christer Hjort
ordförande för mötet


Gunnar Ryman
sekreterare för mötetPROTOKOLLSJUSTERING

Härön den 17 augusti 2003

Per-Olof Åhman Leif Lachonius
FISKELÄGET HÄRÖN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 03/04

ordförande Christer Hjort vald till årsmöte 2004
sekreterare Gunnar Ryman vald till årsmöte 2005
kassör Jan-Erik Lindström vald till årsmöte 2005
ordinarie medlem Harry Johansson vald till årsmöte 2004
ordinarie medlem Thomas Karlsson vald till årsmöte 2005
suppleant Jan Carlsson vald till årsmöte 2004
suppleant Christer Adolfsson vald till årsmöte 2004
suppleant Tomas Johansson vald till årsmöte 2004


REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 03/04

revisor Mats Boberg vald till årsmöte 2005
revisor Sven Erik Pettersson vald till årsmöte 2004
revisor suppleant Anders Cervin vald till årsmöte 2004
revisor suppleant Evert Olsson vald till årsmöte 2004


VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE 2004

Harry Jonsson
Rolf Johansson
Claes Claesson

Till startsida