PROTOKOLL

EXTRASTÄMMA

Lördagen den 23 november kl 11.00 på Härön

§ 1

Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade extrastämman öppnad. Till stämman hade 32 medlemmar kommit.

§ 2

Till ordförande för extrastämman valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar Ryman.

§ 3

Till justeringsmän för extrastämmans protokoll samt rösträknare valdes Jerry Burman och Leif Lachonius.

§ 4

Stämman godkände dagordningen.

§ 5

Stämman godkände inneliggande samt nya skriftliga fullmakter.

§ 6

Stämman ansågs behörigt kallad.

§ 7

Framställningar från styrelsen enligt kallelsen:

1. Styrelsen rekommenderar medlemmarna i FHSF att godkänna en komplettering av bryggan utanför tomtmarken tillhörande Röda Magasinet. Förutsättningen är att det inte hindrar utnyttjandet av befintliga båtplatser.

Christer Hjort redovisade bakgrunden till styrelsens rekommendation och redogjorde för tomtgränserna för fastigheten 1:113. Därefter lämnades ordet fritt.

Curt Forsgren visade en rad argument för att behålla brygghuvudet i samfälligheten bland annat att:

Brygghuvudet alltid tjänstgjort som angöringsplats vid lastning och lossning för verksamhet i magasinet.

Brygghuvudet har utnyttjats av Häröborna för transporter av t.ex. byggmaterial.

Brygghuvudet är en viktig tilläggningssplats vid otjänlig väderlek

Curts förslag till stämman var att behålla brygghuvudet i samfälligheten och ansöka om servitut för allmänt tillträde hos lantmäteriet. Ärendet skulle då bordläggas tills servitutsutredningen var klar.

Allmän diskussion följde.

Fastigheten 1:113 är idag inte medlem i samfälligheten. Det finns ett inriktningsbeslut från årsmötet 1996 att vid delningen av fastigheten 1:56 erbjuda både fastigheten 1:112 och fastigheten 1:113 fullt medlemskap. Det visade sig vara svårt rent praktiskt och har ännu inte genomförts.

Då styrelsen har gjort en överenskommelse med berörda grannar om nyttjanderättsavtal beträffande brygghuvudet så gjordes en muntlig omröstning om bordläggning eller godkännande av styrelsens förslag till komplettering av bryggan utanför magasinet. Stämman godkände styrelsens förslag.

Sluten omröstning begärdes och genomfördes. Resultatet blev 7 st röster för bordläggning och 30 st röster för att godkänna styrelsens förslag. Röstsedlarna stämdes av mot närvarande medlemmar och skriftliga fullmakter.

Åter påpekades att medgivande från samtliga berörda grannar krävs för beslut.

Stämman beslutade att fastigheten 1:113 har rätt att bygga ut sin brygga enligt förslaget men att utformningen skall ske i samråd med berörda grannar. Styrelsen fick i uppdrag att driva frågan mot lantmäteriet om ett servitut för allmänt tillträde till brygghuvudet.

2. Styrelsen rekommenderar stämman att godkänna försäljning av mark enligt gällande detaljplan och besluta om pris.

Två medlemmar har inkommit med önskemål om att köpa till mark enligt gällande detaljplan. Ett tjugotal medlemmar har möjlighet att göra detsamma. Styrelsens förslag är att köparen får stå för kostnaden för förrättningen samt betala en procentsats av det vid affären gällande taxeringsvärdet per kvadratmeter för egen tomtmark. Efter en allmän diskussion så godkände stämman styrelsens förslag och procentsatsen sattes till 10 procent.

3. Styrelsen rekommenderar medlemmarna att vi låter Thomas Karlsson teckna ett avtal om nyttjanderätt för sin sjöbod (som därmed knyts till fastigheten 1:89) istället för nuvarande arrende. Beslut och fastställande av pris önskas vid stämman.

Stämman godkände styrelsen förslag och gav den mandat att teckna nyttjanderättsavtal med Thomas Karlsson. Avgiften beslutades bli samma som då samfälligheten bildades. Indexuppräkning kvittas mot erlagd arrendeavgift.

§ 8

Övriga frågor:

Ordförande påminde om att de av samfälligheten godkända nedstegen på bryggorna får gå högst 70 cm ut från bryggan. Innan nedsteg byggs måste man ha kommit överens med eventuella berörda båtgrannar.

§ 9

Tid för justering av protokollet görs upp av sekreteraren och justeringsmännen. Protokollet kommer att anslås på färjan och räddningsstationen vid lekplatsen på Härön.


Christer Hjort
ordförande för mötet


Gunnar Ryman
sekreterare för mötetPROTOKOLLSJUSTERING

Härön den 14 december 2002

Jerry Burman Leif Lachonius


Till startsida