Föreningar på Härön


 


STAFF 2


 


Parkeringsplats hos Kyrkesunds Båthamnsförening

Även i år finns det möjlighet att köpa parkeringskort för plats på parkeringen hos Kyrkesunds Båthamnsförening. Parkering får göras i mån av plats och då på området närmast Lyngkärsvägen.
Pris 1.500 kr. Kortet giltigt t.o.m. maj påföljande år.
Kontakta kassören Marianne Carlsson på tel. 0706 87 27 01 eller e-post: marianne.carlsson@kyrkesundsbathamn.se.Fiber och bredband till Härön

Allt arbete med fiberinstallationen sköts av Zitius med underleverantörer bl.a. ELTEL.

Dagsläget 22 augusti: Vid vägens södra ände på Stavsundsholmen har man nu börjat gräva på tomter och lägger ned de speciella slangar i vilka fiber skall "blåsas in" till respektve byggnad.

Fiberföreningen lever vidare för att bevaka våra intressen framöver. Det kan tänkas att föreningen kan förhandla fram goda villkor för oss när det gäller att beställa vissa paket av tjänster i fibernätet.
Fiberföreningens hemsida www.klovedalfiber.se

Kontaktperson på Härön: Christer Mattiasson, styrelseledamot      haron1@klovedalfiber.se      Tel. 0708-664 052.

Leif Lachonius, "fiberambassadör" Härön haron2@klovedalfiber.se 031-982365
Nils-Elis Johansson, "fiberambassadör" Stavsundsholmen haron3@klovedalfiber.se 0706-354400Kort om föreningarna på Härön

Flera föreningar är verksamma på Härön. Lite väl många föreningar för ett så pass litet samhälle kan någon tycka, men det finns goda skäl för var och en och de har olika syften och juridiska förutsättningar. Flera är ideella föreningar med personligt medlemskap och dessutom finns det tre stycken samfällighetsföreningar, där det är respektive fastighet som är medlem.

Ideella föreningar:

  • Häröns Intresseförening, HIF, fungerar som remissorgan och informell ”paraplyorganisation” för en mängd olika spörsmål som berör alla nuvarande (och framtida) boende. HIF har från tid till annan utsett olika arbetsgrupper för att bevaka angelägna ärenden. HIF står även bakom många olika aktiviteter för boende och gäster.


  • Häröns ideella hamnförening. Bildades från tidigare fiskeförening och omfattar personer som tidigare varit yrkesfiskare. Föreningen driver gästhamnen ca 100 meter norr om Magasinet och intäkterna går till underhåll av föreningens utrustning. Gästhamnen har plats för ett fåtal båtar. Hamnföreningen äger bl.a. den traktor med vagn som finns på ön för tyngre transporter. Jan-Åke Axelsson kan utföra uppdrag i mån av tid.

  • Häröns Segelsällskap, HSS, genomför seglarkurser. Bildades 2004

Samfällighetsföreningar:

Samfällighetsföreningar är juridiska personer som bildas genom en förrättning av Lantmäteriet och reglerna för samfällighetsföreningar är reglerade i särskild lag. Medlemskapet är oupplösligt förenat med de fastigheter som är delägare i den gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. Vid förrättningen fastställes ett andelstal per fastighet, baserat på vilken nytta respektive fastighet har av det gemensamt ägda.

Flertalet fastigheter är medlemmar i alla de tre samfällighetsföreningarna:

  • Kyrkesund Häröns Samfällighetsförening, som 2004 ersatt tidigare Vägförening. Gemensamma vägar, snöröjning och gatubelysning har alla glädje av.

  • Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening, FHSF, för de fastigheter som avstyckats från stamfastigheten Härön S1 dvs. det centrala samhället på Härön, men inte Stavsundsholmen. Föreningen bildades 1992-1993.

  • Härön Stavsundsholmens VA-samfällighetsförening, HSVA, bildades 2002 och omfattar alla som är anslutna till VA-systemet. Föreningen håller på att avvecklas när nu kommunen har tagit över VA-anläggningen.

Mer information om respektive förening finns under egna ikoner ovan.


Denna sida ändrades 2018-08-22